Die plan van God met die mens en skepping

God het geskep omdat Hy wil skep. God skenk dit aan die mens om te geniet en te gebruik.  Jesaja 45:18 So sê die Here, Hy wat die hemel geskep het, Hy wat alleen God is, Hy wat die aarde gevorm, gemaak het, dit gereed gemaak, geskep het, dit gevorm het, nie om leeg te wees nie, maar om bewoon te word: Ek is die Here; daar is geen ander nie.

Die mens is geskape om God in die lewe van die mens te weerspieël. Die mens is die beeld van God.  Eseg.20.41”Ek sal my in julle as die Heilige laat ken voor die oë van die nasies.”  

Die Mens is met ʼn vrye wil geskape met ʼn liefde tot God maar met ruimte tot verleiding na kwaad.  Genesis 3:3 God het net gesê ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons.” Die mens het die toets nie geslaag nie en tot kwaad oorgegaan en die inherente liefde tot God verloor, dit is die dood en van nature haat die mens God en nou slegs in staat tot die kwade, nie in staat om nie te sondig nie.  Indien jy daardie eerste mens was sou jy ook die toets nie geslaag het nie daarom is ons almal skuldig en faal ons elke dag. Die straf vir die sonde is die dood.

Vrae?

Weerspieël jy vir God in jou lewe of is jy net in staat tot kwaad?

Almal is sondig met ʼn sondige natuur

Almal is daarom ook totaal verdorwe, daar is niemand wat God wil aanvaar nie en die mens is van nature hatig teenoor God en dood in sy sonde en slegs ʼn vrye agent vir die kwaad.  Romeine 3:10 Daar staan immers geskrywe: “Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie, 11 daar is nie een wat verstandig is nie; daar is nie een wat na die wil van God vra nie. 12 “Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een

Sonder ʼn ingryping van God in ons lewens sal daar nooit aangetrokkenheid na God ooit wees nie, en sonder dit is ons op pad na die Hel wat God voorberei het vir die Satan en sy Engele.  Hebreërs  9:27’n Mens is bestem om net een maal te sterf, en daarna kom die oordeel.

Vrae:

Gee jy om as jy sonde doen of maak dit nie eintlik saak nie?

Wat gaan met jou gebeur as jy sterf?

Wat kan jy doen aan jou toestand indien jy dink dat jy verlore is?

Die Oordeel, straf en toorn van God

Sonde kan nie ongestraf bly nie en daarom soos Esegiël 18.20 sê “…”die siel wat sondig sal sterwe.” God is Toornig op die sondige mens en die mens wat sondig gaan gestraf word.

Openbaring 20:14 Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood.  

Vrae:

Is jy gereed vir die dag wat jy sterwe en voor God verskyn?

God se antwoord vir die sonde-Die genade van God

Die sonde is ʼn vreemde indringer wat geen plek in hierdie wêreld nie.  Sonde hoort nêrens in God se goeie skepping tuis nie.    Hoe het God dit oorwin en hoe gaan Hy vir altyd daarvan ontslae raak?

God se antwoord op die sonde van die mens en sy Toorn oor sonde wat gestraf moet word omdat dit so afgryslike gevolge het, word bevredig deur sy eie Seun te stuur wat sonder sonde is.  Sy bloed word gegiet vir die sondes van baie, sodat ons nie geoordeel hoef te word nie.

Hebreërs 9:22 Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie. 28 So is Christus ook net een maal geoffer om die sondes van baie weg te neem.

Die wat gereinig is in die bloed van Christus word deel van die koninkryk van God waarvan die Kerk ʼn teken is.  Vs. 28 As Hy die tweede keer verskyn, kom Hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir dié wat Hom verwag.  So word God se plan dan voltooi met die ewige koninkryk wat met Christus se wederkoms by die oordeel tot volle verwerkliking sal kom. Die aarde sal herstel word, nie ʼn herskepping nie maar vernuwing waarvoor ons wag. Soos die paradys, soos Adam en Eva, maar sonder die sonde. Dit het alreeds in ʼn mate verskyn deur die Kerk wat die liggaam van Christus verteenwoordig.

Vrae:

Verwag jy Jesus Christus wat weer gaan kom?

Dink jy dat jy iemand nodig het om jou te verlos van jou sonde en die gevolge daarvan, die ewige straf?.

Genade Gawes Wedergeboorte, Geloof, Verootmoediging, Sonde Belydenis 

God se handel met die mens in Jesus Christus deur die Heilige Gees se werking om die mens se wil te keer na Hom.  Filippense 2:13 want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.

Die Heilige Gees maak die mens gewillig deur die wedergeboorte.

Johannes 3:5-8 Jesus het geantwoord: “Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie 

Vraag:

Is jy in die Koninkryk van God?

Deur die wedergeboorte word ons weer geestelik sensitief en kry geloof wat ʼn gawe is van God deur die Gees en lei die mens tot dankbare aanvaarding wat Jesus gedoen het op die kruis.  Efesiërs 2:8 Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. Geloof is dan die mens se antwoord op die besonderde bonatuurlike geopenbare kennis oor God, deur God, aan die uitverkorenes.  Die mens glo dan, daarom is geloof, ʼn daad van die mens en dus die mens se Godgegewe bydrae by sy redding.

Vraag:

Glo jy dat Christus vir jou sonde gesterf het en sy bloed jou sonde reinig?

Is jy jammer oor jou verkeerde dade en jou sondige lewe?

By ware bekering begin dit by ʼn inwendige verandering van denke, gevoel en wil, gaan dit voort na ʼn uitwendige verandering wat sigbaar word in nuwe dade, hoorbaar in nuwe woorde, merkbaar in nuwe verhoudinge. ʼn Wesensverandering.

Vraag:

Wil jy jou lewe verander of bekeer en wil jy hê dat die Heilige Gees jou lewe vul sodat jou einde nie slegter is as die begin nie?

Wat jou nie red nie is nie uit jouself nie want dit is werke

Efesiërs 2:8,9 Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. 9 Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. 

Alleen deur die geloof in Jesus Christus, word die mens se sonde nie aan hom toegereken nie of anders gestel die sondaar word dan geregverdig., en wie geregverdig is, sal die werke van die wet doen en daardeur lewe.  Gehoorsaamheid aan die wet van God begin dus by gehoorsaamheid aan die God van die wet, en gehoorsaamheid aan die God van die wet, is geloof in Jesus Christus.  Wie Hom dus nie glo nie, oortree die wet en doen sonde.  Daarom is die wet ʼn wegwyser na Jesus Christus.

Nie een van ondergenoemde sal jou red nie

Jy kan weet en glo in Jesus Christus en in God en dat hy vir jou gesterf het en ʼn gebed gedoen het om Hom aan te neem.

Jy kan die 10 Gebooie perfek hou maar een misstap en jy verdien die ewige dood.

Jy kan ʼn moeder Theresa wees en goed doen aan ander.

Jy kan gedoop word klein of groot, besprinkel of onderdompel word en in ʼn Christelike huis groot geword het maar dit verseker nie noodwendig dat jy in ʼn geestelike verhouding tot God staan nie.  Dit waarborg of skep nie reddende geloof nie.  Daar is nie regenerasie by doop nie hetsy klein of groot.

Jy kan ʼn kerk lidmaat word en ʼn predikant word en jou hele lewe wy aan die kerk.

Jy kan jouself afsonder en in ʼn klooster of grot gaan bly en jouself van al die plesier van die wêreld ontneem en net aan God toewy.

Vraag: Hoe word jy nou gered?

Hoe word jy dan gered van die Toorn van God? 

Handelinge 3:19 Daarom, bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis.  

Vraag:  Is jy gewillig om tot inkeer te kom sodat jou sondes uitgewis kan word?

Handelinge 16:31 Hulle antwoord hom: “Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.” Romans 10:13 want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. 

Vraag:  Glo jy en wil jy die Naam van die Here aanroep?

Indien jy God wil aanroep dan het God jou wederbaar en tot kennis van die waarheid gebring wat geloof is.

Psalm 110.3 Die mens sal gewillig wees in die dag van U krag…ou vertaling.  Handelinge 13:48? “ Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Here en het hulle dit toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword.” Of Lydia in Handelinge twee en Han. 16:14 Een van dié wat geluister het, was ’n vrou met die naam Lidia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was van Tiatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak.  Wie en wat het hulle gewillig gemaak?  

Wie maak vir jou gewillig?”

Die Heilige Gees het jou gewillig gemaak, die Heilige Gees het jou oë oopgemaak en jou wedergebore, die Heilige Gees het jou geloof en berou oor jou sonde gegee sodat jy kan glo en jou bekeer.

Indien jy glo, berou het, jou wil bekeer en God gehoorsaam dan kan jy in die naam van Jesus Christus dit vir God sê en dan sal jy ook dankbaarheid hê. Hoe doen jy dit?  Jy sê dit vir Hom in gebed.

Sekerheid of volharding van die gelowiges

Johannes 1:12 Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. 3:3 Daarop sê Jesus vir hom: “Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.”

Indien jy nou glo, berou het dan het jy dit aangeneem wat Jesus Christus vir jou gedoen het.  Omdat jy nou glo sê die Bybel is jy ʼn kind van God en nuut gebore.

Met die wedergeboorte en die gepaardgaande  geloof wat jou dan bekeer na God is dit niks anders as genade gawes van Hom aan jou in Jesus Christus.

Al jou sondes word vergewe.  Jesus Christus is dan jou Heiligheid.  Jesus Christus is gestraf, deur vir jou, in jou plek, op die kruis te sterwe sodat jy nie die ewige straf kry wat jou toekom nie.  Jesus Christus staan tussen jou en God se toorn en oordeel oor jou sonde.  Slegs Jesus Christus sien God nou raak as hy na jou kyk. So is jy in Jesus Christus geplaas en sodoende vrygespreek van enige aanklag teen jou en God sien vir jou raak as Heilig, sondeloos en al sy toorn teenoor jou as sondaar is weggeneem. God se gedagtes teenoor jou is goed.  Jeremia 29:11 Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting!  Jy is versoen met God in Jesus Christus, deur geen ander geloof of bydrae van jou kant af nie.

Heiliging beteken immers nie volmaaktheid en sondeloosheid nie maar ʼn navolging van Christus ten spyte van struikeling en val; ʼn gehoorsaamheid aan die wet ten spyte van talle oortreding.  Romeine 7:24 Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? James 3:22 Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou.

Sekerheid

Wat nou van die pad verder?

Jy kan nie jou saligheid weg sondig nie.  As dit wel gebeur dan was jy in elk geval nie gered nie.

Die waarheid is, dat eenvoudige belydenis van die mond is nie ware Redding nie.  Selfs die Duiwel bely dat Christus is die Heilige van God maar dit meen nie dat hy gered is nie!   Ware Redding is om dood te wees vir sonde, gedoop te wees in die Gees, en Gebore te wees van God ʼn nuwe mens, waarin ons God lief het en ʼn begeerte het om sy wil te doen.

Hieraan weet ons dat ons in Hom is.  Dit is nie deur bewys van ʼn Heilige gevoel, dit is nie deur bewys van die waterdoop nie, dit is ook nie bewys van ons Kerk of kerkleiers nie. Dit is nie deur hierdie traktaat nie.  Dit is deur bewys van ons hart, gemanifesteer in ons begeerte om God se Woord getrou te hou en ons Liefde tot God om sy wil te doen, nie ons eie wil nie  Wanneer ons waarlik Gered word kan die bewys in ons lewe gesien word!  “ʼn Boom word geken deur sy vrugte!”

Hoe ons dan gered word, is om Christus te ken.  Vertrou op die Here en soek Hom terwyl Hy nog te vinde is.

Getuienis oor Christus

Ten slotte ons lewenswyse getuig ook. Of ons wandel as ʼn praktiese ateïs op aarde en die mens sien geen verskil tussen ons en die ongeredde sondaar nie, of ons wandel as teken van die koninkryk wat alreeds in ons lewens deurgebreek het.

Hoe wandel jy?  Hoe lyk u lewe?  Kan u met sekerheid se dat “ek is ʼn kind van God?”  Het u die verlange om God te gehoorsaam, het u die begeerte om van sonde ontslae te wees en ʼn heilige lewenswandel te betree, is u begeerte om met God in gebed te praat, het u berou oor u sonde, bely u, u sonde aan God?

As dit ja is op die vrae dan is u verseker van u saligheid en u kan dit in geloof aanvaar dat u ʼn geredde mens is en God dank daarvoor.

Kyk wat sê die Heidelberg se liturgie,1563.  Luister nou na die gerusstellende versekering van die genade van God, beloof in die evangelie vir almal wat glo.  So se onse Here Jesus Christus, Johannes 3:16 “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”   Vir so vele van julle daarom Geliefde Broer en Susters, as wat julle julself en julle sondes verafsku, en glo dat julle ten volle vergewe is deur wat Jesus Christus vir julle gedoen het, en daagliks van voorneme is om julle meer te onthou van sonde en om die Here te dien in ware heiligheid en geregtigheid, dan verklaar ek, volgens die bevel van God, dat julle verlos is in die hemele van al julle sonde, soos God belowe in sy evangelie, deur die perfekte bevrediging van die mees heilige lyding en dood van onse Here Jesus Christus.  Maar indien daar sommige tussen julle is, wat aanhou om plesier in hulle sonde en skaamte verkry, of wat aanhou in sonde ten spyte van hulle gewete, verklaar ek aan sulkes, by die gebooie van God, dat die toorn en oordeel van God oor hulle bly en dat al hulle sondes behoue bly in die hemele, en finaal dat hulle nooit kan verlos word van ewige verdoemenis behalwe as hulle bekeer.

Ten Slotte wat dalk vir jou ʼn nuwe Begin kan wees:  Dit is ʼn saak tussen jou en God.  Jy sal weet as die Heilige Gees in jou werk, jy sal weet indien jy jou hart wil uitstort teenoor God en Hom aanroep.  Dit IS nou die tyd om in gebed met Hom te gaan en jou saak met God reg te maak, te erken jy is ʼn verlore sondige, verdorwe mens wat Jesus Christus nodig het in jou lewe.  Indien die saak sover gegaan het dan het God jou alreeds gered omrede God jou oë deur genade geopen het, jy sal berou hê en dan sal jy ook dankbaar wees. 

Mag die God wat genadevol en barmhartig is vir jou begelei deur sy Gees tot alle waarheid, kennis, insig en mag u sy genade begryp in Christus Jesus.

nico_engelbrecht@telkomsa.net

Nico Engelbrecht,

Posbus 189,

Yzerfontein

7351

Reformasie Sending

Reformed Societies International

Terug na die Bybel, Christus, Genade, Geloof tot die Eer van God Alleen om die lering wat die wêreld geskud het te herwin vir die eer van God alleen