DIE LENGTE BREEDTE EN DIEPTE VAN GOD SE GENADE

Rev 21:15  En hy wat met my gespreek het, het ‘n goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte en sy muur te meet. :16  En die stad het vierkantig gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op duisend vyf honderd myl; sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. :17  En hy het sy muur gemeet op honderd vier en veertig el, volgens ‘n mens se maat, wat die maat van ‘n engel is.(twelve thousand furlongs).

Die Stad is ʼn perfekte kubus 12000 in elke rigting. Die estetiese beeld in die simbool is ʼn reine, deursigtige, gladde, goud beslaande stad nie, 12000 is die produk van 3, die Drie-Eenheid maal 4 (die heelal) maal 10x10x10 die getal van perfeksie. Die resultaat van die reddings krag van die Drie-Enige God wat werkend is in die Heelal. Die resultaat is die Kerk van God wat gemeenskap met God het in die nuwe heelal. Lengte breedte en diepte van God se kubus genade.

DIE BOOM  VAN DIE LEWE

Rev 21:18  En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud soos suiwer glas. :19  En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede saffier, die derde chalcedoon, die vierde smarag; :20  die vyfde sardóniks, die sesde sardius, die sewende chrisoliet, die agtste beril, die negende topaas, die tiende chrísopraas, die elfde hiasínt, die twaalfde ametís. 

Die pragtige boustof simboliseer die wonderlike Waarheid en vrye toegang tot die Rivier van Lewe en die Bome van lewe.

Rev 21:21  En die twaalf poorte was twaalf pêrels; elkeen van die poorte was uit een pêrel, en die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas. :22  En ‘n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel, en die Lam. 23 En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. :24  En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. :25  En bedags want nag sal daar nie meer wees nie sal sy poorte nooit gesluit word nie; :26  en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. :27  En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. 

DIE EWIGHEID

Rev 22:1  En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. :2  In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies.

Weerskante van die straat is ʼn rivier, ʼn park in die middel, die rivier is die rivier van lewe wat ewige lewe simboliseer, verlossing vry en vol, die gawe van God se soewereine genade. Die rivier stroom uit die troon is die beeld dat ons verlossing was gekoop vir ons deur die verlossings bloed in Christus, Tot Hom alle heerlikheid. Die rivier is vol, die water is kristal helder, sonde sal noot weer ons gemeenskap met God besoedel nie. Tussen die rivier is daar paradys vol lewe en bome. 12 maal dra dit vrugte, sy vrugte elke maand; die blare van die boom simboliseer die onuitputbare bron van ons verlossing in Christus. Daar is ʼn onbeperkte voorraad van ewige lewe en verlossing vir almal in die stad. Die boom is lewe, hout is lewe wat dui op die kruis van Christus. Gal 3:13  Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—sodat ons die ewige lewe kan smaak in geloof alleen verlos deur die hout sodat: 14  sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvangJesus was ook die Boom van Goed en Kwaad asook die Boom van lewe in die Eerste paradys op die ou aarde. Van die Boom van die lewe kon niemand eet nie, die Kwaad en vervloeking is uit die Boom van Goed en Kwaad geneem toe Jesus die vervloeking geword het. Die Boom van goed kon ons goed maak sodat ons van die Boom van lewe kan geniet.

Rev 22:3  En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal Hom dien.:4  En hulle sal sy aangesig sien, en sy Naam sal op hulle voorhoofde wees.

Die troon simboliseer die majesteit en soewereiniteit van God in Sy Kerk. Die rivier kom vanuit Sy troon, binne en buite die troon, tot in die poel van vuur. Sy naam is op ons voorhoofde, ons is Sy geliefde en Hy is ons geliefde. Son 2:16  My beminde is myne, en ek is syne wat herder is onder die lelies.

Rev 22:5  En nag sal daar nie wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig; en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. :6  En hy het vir my gesê: Hierdie woorde is betroubaar en waaragtig; en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. :7  Kyk, Ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. :8  En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het; en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. :9  Toe sê hy vir my: Moenie! want ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God. :10  En hy het vir my gesê: Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. :11  Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. :12  En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. :13  Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste. :14  Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. :15  Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen. :16  Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester. :17  En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. :18  Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. :19  En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. :20  Hy wat dit getuig, sê: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus! 

Christus belowe om gou te kom, en Sy Bruid antwoord dadelik, ja kom. Dit is die gebed van die bruid wat die Heilige Gees mee werk en beweeg. Rom 8:23  En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam.

Rev 22:21  Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen. 

God het hierdie Boek geskrywe dit is die moeite werd om te bestudeer, ja kom, Here Jesus!