DIE BINDING VAN SATAN

Hierdie hoofstuk moet ons uit die staanspoor begryp as ʼn vars en finale opsomming van al die gebeurtenisse van die Boek van Openbaring. Hoofstuk 20-22 is die oordeel en ewigheid. Die sewende literêre deel. Ons gaan twee belangrike dele behandel, die Bind van Satan en die duisend jaar tydperk. Hoofstuk 20 is nog histories, die laaste hoofstuk en die res is toekoms. Deur Openbaring 20 gaan ons weereens deur die gebeure van die vorige visioene, naamlik die gehele dispensasie van die eerste tot die tweede koms van Christus. Ons gaan hier vir die eerste keer in die toekoms in. Al hierdie gebeure is nie ʼn sogenaamde 7 jaar nie, dan sal die aarde slegter as die maan daar uitgesien het indien dit letterlik was, of erger in gesplete atome deur sterre wat groter is as ons Heelal. Nee, al die gebeure geskied vanaf die eerste koms van Christus en Sy hemelvaart tot Sy tweede koms om te Oordeel die lewende en die dode.  Net die Satan se finale Oordeel lê voor, met ʼn groter afvalligheid met die loslating wat ʼn paar eeue kan neem. Ons kan net aflei wat alreeds gebeur het en in ʼn groter mate aanslag plaasvind soos ons beleef, dat dit die tyd is van groot afvalligheid, maar nog nie voltooi is in ons tyd wat ons hierdie lees nie en ook geen idee het wanneer en hoe lank dit sal aanhou nie. Dit is ook verkeerd as ons nie die tekens kan sien nie.

Asook die tyd wat die Regter op die wit troon kom om te skei, skape van bokke.

Rev 20:1  En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand. 

Die Binding van Satan.

Hoe sou die aarde gelyk het en die mense indien Jesus nie die Messias was nie? Die wêreld was in Satan se hande, die primitiewe volke met hulle offers van kinders aan Molog, Psa 2:8  Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting” Hoe sou die wêreld en mens daar uit gesien het indien die evangelie nie in die tyd van die kerk verkondig was nie? Hoe sou donker Afrika nie gewees het as die lig van die evangelie nie gekom het via kolonialisme nie? Hoe sou Brittanje daar uitgesien het met sy Droidisme van kinder offers as die evangelie nie daar geland het en ook die Vikings bekeer het nie, sodat die Skandinawiese lande Christen nasies geword het nie. Kyk nugter na die invloed van die evangelie waar die Satan gebind was met Christus se koms. Die Bybel is in meer as ʼn duisend tale vertaal en die invloed van die Woord van God kan nie onderskat word in die politieke, ekonomies, sosiale, en intellektuele nie, in die kunste, die musiek en die herlewing nie, inteendeel die wêreld sou duister wees. Psa 72:19  En geloofd sy vir ewig sy heerlike Naam! En laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word! Amen, ja amen. Kyk ook nou nugter na wat ons sien gebeur met die afvalligheid in hierdie selfde lande, terugkeer na die oerwoud en die dood van die kerk in die Westerse lande, en vra jouself af: is die Satan nie nou vir ʼn kort tydjie losgelaat nie om God se raadsplan te voltooi nie? Die geestelike donkerheid wat die nasies bedek het sal nie voortgaan nie; Satan sal beperk word en nie die nasies in donkerheid hou nie, hy staan magteloos teen diegene wat die evangelie hoor om hulle langer gebonde te hou en moet hulle loslaat want Christus het die lasbrief teen hulle vernietig en op die kruis vasgenael. So is Satan gebind vir die Evangelie tydperk. Col 2:15  nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Asook Openbaring 12:10  Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.Nou, op die kruis. Die droom dat mens die Utopia gaan stig deur sogenaamde wet van evolusie waar alles verbeter, en deur die wetenskap, of soos die Christene wat die wêreld gaan oorheers en ʼn teokratiese ryk stig voor die Tweede koms van Christus en die wêreld beter en beter maak met die weermag van die “Manifests children of God”, die god man, verwerp ons. Ek was eenmaal uitgenooi na ʼn sinode vergadering in Kwa Zulu Natal en dit was asof ek in vreemde tale praat van al hierdie dinge. Die predikante het nie geweet waarvan ek praat nie. Die Satan is nie in elke sin van die woord gebind nie, soos ʼn hond aan ʼn ketting het hy seker beweegruimte maar net in ʼn sirkel. Buite die sirkel is hy beperk en kan nie enigeen seermaak nie. Hy kan nie die sendings opdrag van die Kerk vernietig totdat die tydperk van die Evangelie, die duisend jaar voltooi is nie.

Die binding van die sterk man en die duiwel wat soos ʼn bliksemstraal uit die hemel uit val wanneer Jesus sy dissipels uitstuur om te preek en die demone uitdryf wys wat op die kruis gaan gebeur.  Die oorwinning oor Satan en sy magte.  Die binding van Satan is in die sin, dat hy nie meer die regverdiges kan aankla of seermaak nie vanweë hulle stand in Jesus as verlostes.

Samuel Durham, gebore in 1622, gesterwe op 36 jarige ouderdom, ʼn groot Puritis van die tweede Reformasie in Skotland, „ʼn interpreteerder van die Bybel, een tussen ʼn duisend,” het die volgende gesê: “But do you realize that Jesus Himself viewed Satan as definitively bound by virtue of the inbreaking of the kingdom of God among men at His incarnation? See how Jesus reasons with his foes in…”  Hy was ook ʼn vriend van Samuel Rutherford, ʼn Anglikaan, maar nie die bose Anglikane van vandag nie. http://jamesdurham.wordpress.com/who-is-james-durham/

Mat 12:28  Maar as Ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. :29  Of hoe kan iemand in die huis van ‘n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie? En dan sal hy sy huis beroof. Die evangelie kan sonder verhindering van Satan se magte gepreek word en hy kan nie meer verhinder dat sy kinders van die duister na die lig toe kan gaan nie. Hy kan ons nog vervolg soos Openbaring 12, maar hy is beperk en kan net doen wat Christus hom toelaat.  Direk na die sondeval is die Proto-Evangel, die eerste evangelie van Genade in die Skrif deur God self verkondig in Gen 3.15. Die Verbond van Genade, die eerste evangelie boodskap deur God self uitgespreek in Genesis 3:15 en in die vervulling daarvan is die Satan se kop vermorsel deur Jesus Christus, maar nie sonder Sy eie lyding, dood en opstanding nie.  Eva het die woorde geglo want sy het daarna die Messias verwag in Abel maar die vervolger van die Vrou (Israel die Ou Testamentiese Kerk) het hom gedood maar die volgende saad, Set (aangestelde een, „appointed” volgens Cruden) het Eva die naam gegee in die geloof dat in Set se nageslag die beloofde Messias gebore sal word. Alexander Cruden so terloops was gebore in Aberdeen Skotland en gedoop op 8 Junie in 1699, ʼn Hebreeus, en Griekse kundige. Net soos Isaac Watts, ʼn Griekse, Hebreeuse en Franse deskundige, asook ʼn Wiskundige, Astronoom, Pedagoog en Teoloog buiten sy digkuns van al die Psalms waarin hy die Verlosser gesien het. Geen noemenswaardige teoloog is na daardie jare tot verskyning gekom nie.

(Gen. 3:15)  En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

Die finale oorlogvoering is gedoen, „dit is voltooi” het Christus gesê, en die Satan en sy strategieë geopenbaar. Col 2:14 en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,  Vir Job kon Satan nog aankla en voor God verskyn maar op die kruis is hy neergewerp. (Rev 12:10)  Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. Col 2:15  nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.

Daar is dus geen plek vir ʼn geestelike oorlogvoering nie, of binding van Satan nie, want ons het nie reg om in die geestelike te beweeg nie.  Ons het ʼn volmaakte Tussenganger, Profeet, Koning en Priester wat vervul is in Jesus.  Solus Christos.  Geen nuwe openbaring, profesieë is skriftuurlik nie want dit is byvoeging van die Bybel. Sola Scriptura.  Geeneen sal enige eer kry vir bydrae by die werk wat Christus gedoen het, soos die “New Age” Apostels beweer.  Aan God alleen die eer.  Soli Deo Gloria.  Geen werke deur mens nie maar Sola Fide deur geloof alleen en deur genade alleen.  Sola Gratia.  Dit alles moet wees volgens die Skrif Alleen, Sola Scriptura. Sien artikel DIE 5 SOLAS. http://www.reformedtruth.co.za/index.php/afrikaanse-artikels/5-afrikaans/7-die-vyf-solas

Dit is godslasterlik hoe voorstanders van post-millennialisme sê dat Christus se kruisiging was onvoldoende.  Die kerk sal dit aanvul.

Die skematiese voorstelling van al die sienswyses kan gesien word by die Eskatologiese diagramme.  Sien ook die eksegese van Openbaring 12. Baie belangrik om dit te begryp.  http://www.reformedtruth.co.za/index.php/afrikaanse-artikels/5-afrikaans/4-eskatologiese-wanorde

Daar is nie ʼn tasbare ketting nie, ook nie ʼn tronk in die ruimte nie, daar is geen geografiese plek in die ewige wêreld nie, geen afgrond nie. Satan kan nie my siel dood maak nie, of my aanklae nie, so is hy gebind, sy kort loslating sal in God se hande wees hoe ver God hom gaan toelaat om oordeel oor die mens te vergelde, Satan vernietig homself in diens van God. Job 38:11 en gesê het: Tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie; en hier word ‘n grens gestel vir jou trotse golwe. Dit is God wat beperk soos Hy die see grense daarstel, so beperk hy die Satan. Indien jy sê; dat die Satan is los, kyk maar na die gemors in die wêreld, wag totdat hy vir ʼn klein tyd losgelaat word, miskien is ons in daardie dae. Zec 3:2  Toe sê die HERE aan die Satan: Mag die HERE jou bestraf, o Satan! Ja, mag die HERE, wat Jerusalem verkies het, jou bestraf! Is hierdie een nie ‘n brandhout wat uit die vuur geruk is nie? God het ʼn heilige manier om die duiwel te bestraf en ons moet nie God speel nie en daardie magtige bose te probeer rondskop en bind nie, dit is God se prerogatief. Ons bly staande met ons wapenrusting, geloof en die Woord van God, en ons Helm van verlossings wat vestings in mense se gedagtes afbreek en nie aanvallend nie. Kettings is lank en daar is beweeg ruimte wat Satan aktief maak. 2Pe 2:4  Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word; Los, maar beperk, beperk maar vas. Ewige kettings maar op vrye voet onder vrye teuels maar met stiebeuels in die Satan se bek. Maar soos ons gesien het is daar ʼn hemels breë verskil tussen die aktiwiteit van Satan voor die Opstanding as na die Opstanding

DIE DUISEND JAAR

Rev 20:2  En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank, :3  en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word. 

Ons moet, indien ons konstant in ons sienswyse van Openbaring wil wees, die Duisend Jaar as ʼn simboliese tyd beskou as die tydperk van die Kerk vanaf die dae van die apostels tot die laaste tydperk voor die Tweede Koms van Christus om te oordeel. Gedurende hierdie millennium tydperk wat alreeds 2000 jaar bestaan, is Satan gebind soos ons ook gesien het in watter opsig en hoe. Ons moet weet wat ons glo en hoekom ons glo. Duisend is ʼn volmaakte getal, soos die 144 000, simbolies is.

Rev 20:4  En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.:5  En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. :6  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Martelare het hulle hoofde gewillig op die blok gelê om te sterwe, Paulus het dit gedoen, in die middel van die vlamme het hulle Christus bely, voor die bulle het Perpetua haar skaamte bedek met ʼn kleed en elke keer opgestaan as die horings haar tref, en die horings het gefaal om haar dood te maak totdat ʼn soldaat haar gesteek het, maar so halfhartig dat sy gewys het waar om die swaard in te druk. So het Hus gesterf, met ʼn lofsang op sy lippe. Dit is kenmerkend van diegene wat deur Islam keel afgesny word dat ek het nog nie een gesien wat Christus bely nie en ʼn stand inneem teen Islam nie. Maar hier sien ons: siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en hulle REGEER saam met Christus die tydperk van die kerk. Hulle het deel van die eerste opstanding ook die wat nou sterf in Christus. Wat ʼn bemoediging vir die martelare wat gaan sterf vir hulle getuienis. Wat ʼn bemoediging vir ons geliefdes wat sterf in Christus. Die duisend jaar is siele in die hemel en nie liggaamlik op aarde nie. Die ongelowiges is nie daar nie, hulle staan eers op uit hulle dood wanneer die duisend jaar geëindig het en dan gaan die tweede dood binne, die ewige straf, nie net vir die siel maar ook vir die liggaam. Die tweede dood het geen krag vir die gelowiges nie.

Hoe wonderlik om te weet dat ons nie in die Vaevuur moet sit en wag nie, maar hierdie bemoediging dat ons geliefdes wat gesterwe het in die geloof, die eerste opstanding beleef het by Christus is en saam regeer, sommige al 2000 jaar lank soos Stephanus en sommige van ons familie ʼn jaar of meer wanneer hulle in Christus gesterwe het om te lewe. Dit is nie net die martelare nie, in ʼn sekere sin is ons almal martelare, „wie sal my verlos”,  „die skepping wag met reikhalsende verlange na die ewige verlossing.” Paulus wil liewers by Jesus Christus wees. Ons lewe in pyniging van sonde wat ons probeer uitwis, wat ons moet verdra. Dit is menigmaal erger om te lewe as om te sterwe. In vs. 4  het Johannes „en ek het die siele gesien” . Hulle leef nie as konings in ʼn sogenaamde Millenniale koninkryk op aarde nie, maar in die hemel, nie in die liggaam nie maar in die gees. Hulle liggame is nog in die graf op aarde. „Die Tweede Dood” is die dood van die siel wanneer die bose voor die Regter staan en beveel word om weg te gaan van Sy teenwoordigheid. Die siel gaan nie dood wanneer die liggaam sterwe nie. God skep nie die siel om dit te vernietig soos Sewendaagse Adventiste sê nie. Die siel wat Hy gee vir die Mens en die Engele is van homself en is onuitblusbaar. Dit is wat ons nie ʼn evolusionêre produk maak nie. Satan kan nie letterlik vernietig word nie, of Mens nie, want hy dra ook die beeld van God. Die siel ondergaan nie evolusie nie, dit ondergaan wedergeboorte wel, ʼn nuwe skepsel in Christus, net die mens kan vra waarheen is ek op pad, hoekom is ek hier? Joh 11:26  en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Die eerste opstanding is die van die siel. Die eerste opstanding plaas ons ook so te sê in die lewe saam met die onsterflikes in die hemel. Die Tweede Dood is die siel se finale skeiding van God, sy uitwerping na die gebied waar lewe geen rus vind nie. Selfs daar sal die siel buig in die Naam van Jesus en bely dat Jesus Christus is die Here tot die verheerliking van God die Vader. Daar is dus geen sogenaamde Milenniale heerskappy op aarde nie.