Belydenis
Hier volg my belydenis uit die ander evangelie van Charisma na 25 jaar se desepsie waaruit ek weens genade uit verlos is. Die verdraaide evangelie van gesondheid, voorspoed, rykdom en hulle credo is: soos die gedig van Invictus (onoorwinlik) sê:
“I am the master of my fate
I am the captain of my soul”
Hierdie is ook die verlossing wat Oprah gee en nie anders as Joel Osteen en Joyce Meyer se Amerikanisme nie. Osteen se vader was ʼn geredde man maar Osteen self het nie verlossing gesmaak nie. Tog is Osteen ʼn gesogte in Rema kerk. Ook word Tutu verwelkom wat geen geestelike insig het nie, maar ʼn humanis is.
Hier gee jy, hoe meer, hoe meer finansiële seëninge, honderdvoudig, hoeveel wil jy geseën word? As jy min gee, ontvang jy min, saai baie en ontvang baie. Of, indien jou yskas breek het jy miskien nie jou tiende gegee nie. Of dalk het jy ʼn bietjie terug gehou. Volgende maand skuld jy plus rente, is ons geleer, jy gee op jou bruto, is ons ook geleer. Vyf van hierdie pastore se gesamentlike rykdom is oor die $200 000 000, en dit in Nigerië waar die weduwees se wol geskeer en gebruik is vir hulle aanwins. As jy nie gesond word nie, het jy nie geloof nie, of, daar is nog onbelyde sonde in jou lewe. Ek was versot op Bennie Hinn, Copeland, Hagin, Swaggart, Roebert, geluister na TBN en gedink dit is die engel van Openbaring 14 wat vlieg en die evangelie uitsaai. Johan Heyns, die predikante en teoloë wat gereformeerd was, was vir my nie gered nie. Hulle het die dooie woord gehad en nie die Rema woord nie. Ek het hulle gekritiseer want ek het die monopolie op die Heilige Gees en die doop gehad.
Toe aanskou ek in my geestesoog die soetheid van Gereformeerdheid wat vir my die antwoorde op al my vrae gehad het as ʼn Charismator. Toe my ore en oë oopgemaak word sien ek die diepe spiritualiteit van die Gereformeerdes by Potchefstroom waar nie net akademiese reuse is nie, maar liefdevolle Christene wat die rustigheid van ware insig in geloof het. Ek sien dat daar waarheid en gees is en die antitese is van Charismania se geloofsatlete se gejaag na wind. Daardie predikers het ek besef is nie werd om Gereformeerde Christene se skoene vas te maak nie, is nie werd om agter ʼn preekstoel te staan nie. Dan moet ek net sê, dat ek praat ook van Julian Muller, Spangenberg en die Nuwe Hervormers, die sogenaamde kritiserende teoloë wat glad nie openbaring van Jesus Christus het nie. Hulle loop as vyande van die evangelie en besoedel die kerk sonder dat die antichriste aangespreek word deur die Sinodes. Is ek te kras? Nee, indien jy nie glo dat Jesus histories opgestaan het nie dan is jy van alle mense betreurenswaardig want jy is nog in jou sonde en het nie verlossing gesmaak nie. Ons kan natuurlik nie diegene kwalik neem vir hulle geestelike dwaasheid nie want hulle het nie geloof as gawe van God ontvang nie. Of daar in die toekoms wel so ʼn openbaring gaan wees hang van God af want mens het nie seggenskap in sy verlossing nie, dit kom slegs genadig en slegs van God af sodat niemand kan roem nie.

DIE SOETHEID VAN GEREFORMEERDHEID
Die bergpredikasie in Matteus is vir my die opsomming van hoe Jesus dan te werk gegaan het om met barmhartigheid die misterie van die evangelie van Jesus Christus seun van God aan hulle bekend te stel. Dit is naamlik soos die inleiding dan ook sê dat die plan van die grondlegging van die wêreld was om barbaar heiden Griek en Jood in die verbond in te sluit. Eers moes die Klerikale van die tyd bewus gemaak word dat hulle iets meer as net die wet nodig het om hulle te red. So gaan Jesus dan ook te werk deur die wet se standaard te verhoog tot die tiende mag, na die sonde van; denke. Jesus het vir die vlees besnede verbondskinders getuig dat die wet hulle nie meer kan red nie, want hulle skiet ver te kort en Jesus het geweet dat hulle sal in hulle skynheiligheid nie erken dat hulle ʼn Middelaar nodig het nie, al staan Hy reg voor hulle. Hulle het nie gevra wat moet ons doen om gered te word nie maar hulle self regverdig. Hulle het besef dit is die tyd wat die Messias moet kom maar het ʼn aardse Koninkryk verwag vir die Jode alleen, soos baie vandag. So is hulle dan besnede van die vlees maar nie na die Gees nie. Kinders van die duiwel en nie kinders van God nie al is hulle kinders van Abraham. Dan kom die opsomming van die hele evangelie in die bergpredikasie net soos die gereformeerdes dit sien. Die Wet word gegee en dan die evangelie soos Gereformeerdheid dit dan ook behoort te beoefen.

Inleiding
Watter voorreg om te skryf oor wat Gereformeerde Geloofstradisie vir my beteken. Waar begin ʼn mens wanneer dit net wil uitborrel? Om my geloofsverhaal te vertel sal ek graag by die bergpredikasie begin en in die lig daarvan vertrou ek dat my eksegese daarvan ʼn duidelike beeld sal skep wat Gereformeerdheid is en vir ons behoort te beteken wanneer dit aan die voete van Heilige Skrif neergelê word. Die skrywer besef dat daar beter vertalings is wat die betekenis beter toelig maar het die nuwe vertaling gebruik.

Toe Jesus die menigte mense sien, het Hy teen die berg opgegaan. Nadat Hy gaan sit het, het sy dissipels na Hom toe gekom, 2 en Hy het hulle geleer en gesê:

3 “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel”
Die sluier word gelig, die voorhangsel geskeur deur die wedergeboorte, sodat ek my totale verdorwenheid aanskou en sodoende my afhanklikheid van iemand anders en nie my eie werke vir verlossing benodig nie.
“Wees my genadig O God, ek is en bly ʼn sondaar. Ek is van nature ʼn sondige Adamsmens verlore, verdoem in ʼn Lazarus dood. Hulpeloos!” In die graf het ek gelê toe hoor ek ʼn stem, ‘Nico, staan op!’ Genade het my oë oopgemaak, ek sien ek is naak, ek was dood nou is daar lewe, ek sien my monsteragtigheid, totaal korrup voor God. “O God ek is skuldig, wie gaan my red!”

4 “Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word.”
Met die besef van my sondenood is ek skaam, treurig en armoedig van gees voor ʼn God wat moet straf om regverdig en versoenend te wees. Hy gaan my verbrysel in Heilige wraak. My gees is gebroke my hart verskeur, ek is treurig want kyk wat het ek gedoen! Ek is vuil en besoedel in liggaam en gees, ek het U gebod oortree. Ek is in kettings van vlees, wêreld en satan, dit vervolg my net waar ek gaan. “O God ek roep u”, “wie gaan my red, wie gaan my vertroos.”

5 “Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang.”
Dan slaan my oë op na die berge, na ʼn kruis en ʼn Man wat daar hang tussen my en God. Die arm van wraak het keer op keer op Hom neergekom om Hom te verbrysel sodat daar vir my sondesiekte genesing kan wees. Dan kyk ek terug na Eva en Adam waar God die duiwel vertel dat in Set se nageslag daar ʼn Redder gaan kom wat Satan gaan bind vir ʼn tydperk lank, om alles te herstel. Daardie genade maak my sagmoedig. “O God ek dank u, ek is gered, verlos, vergewe, versoen en verseel in die nuwe verbond in u bloed; want dit was U- wat daar hang. Met die verlossing word ek ʼn nuwe ewige lewe belowe.

6 “Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word”
Ek wil u nou gehoorsaam want u Gees werk in my om my te herinner aan my sondige natuur en aan die genade geskenk in Christus Jesus. Alles maar alles is gegee: die geloof, die berou, die wegneem van die sluier, uit die duisternis geneem na die lig, onverdiend gekose voor die skepping. Ek wil U dien, en gehoorsaam wees, maar helaas my menswees is nog aangetas maar U sê; U genade is vir my genoeg. Dankie Heer. U brood en U wyn versadig my in die sakramente en die prediking van die Woord.

7 “Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word”
Nou moet ek daardie genade volgens U opdrag verkondig aan ander sodat ek U barmhartigheid in Jesus die Christus aan die vertel wat U gekies het sodat hulle nie verlore mag gaan nie. Ek wil hulle vertel van die kruis, van die suiwere soetheid van Gereformeerdheid wat die enigste ware vrede, redding en rustigheid bring. Soos U Woord in Judas sê, betoon genade aan die wat twyfel, red ander deur hulle uit die vuur te ruk maar haat hulle vuil bekleding. Ek het die eer om gevangenes te verlos om diegene se dors te les om hulle te voed om vurige kole op hulle hoof op te hoop. Nie die vleeslike dinge nie maar die evangelie te bedien, die te voed met die brood van die ewige lewe, te was met die woord en die sakramente. Soos die kole vuur die onreine lippe genees van sonde net soos die van die profeet Jesaja en die altaar ons heilig; so bedien ons vurige kole aan die ongelowiges om hulle geheel te reinig.

8 “Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien”
Hoe wonderlik om ons gedagtes nou na God te wend, want Hy het ons gewend na Hom. Ons wil geen ander gedagtes hê nie behalwe oor Hom want selfs deur ons gedagtes sondig ons. Maar God sy dank dat Hy ons gedagtes gereinig het van ʼn skuldige gewete. Ek het nie ʼn persoonlike getuienis nie maar kan net getuig van die kruis. My gedagtes is vry van skaamte, skuldigheid, destruktiewe perfeksionisme, vry van mensgemaakte wette en vry van boetedoening. My gedagtes is rein, Prys Sy Naam. Jesus is my reinheid, my heiligheid iets buite myself is my geregtigheid wat toegereken en toegeken is aan my, niks van myself kan ek gee nie met leë hande moet ek gaan. My onreinheid is toegeken en toegeskryf aan Jesus, Hy word nie onrein nie en ek word nie inherent heilig nie. God kry al die eer, geen meriete van my nie.

9 “Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.”
Nou werk ek vir vrede want ek het die boodskap dat God die mens deur die Mens versoen het. Maar ek sal werk vir vrede nie vir die aardse Jerusalem nie maar die boodskap van versoening uitdra dat God die mens met Hom versoen het. Ek bring nie versoening tussen mens en mens nie tussen groep en groep nie, bely nie voorvaarders se sonde teen ander nie, ek is nie ʼn middelaar of versoenaar nie. Daar is net een Jesus Christus en ek het daardie taal van geloof oor God, versoen jou met God want jy is ʼn sondaar en aan jou kom die wraak toe. Die gestorte bloed roep uit vir vergelding maar ook op versoening.

10 “Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel”
Gereformeerdheid vir my beteken vervolging. Die boodskap van die waarheid word gehaat, dit is nie vriendelik nie, daarom word ek en jy vervolg, daarom haat die wêreld ons. Ons word vervolg in ons eie geledere as ons die gemaksone van hulle ekumeniese, gemeenskapsvriendelike, kontemporêre, God is lief vir jou, kom na Hom toe, kies vir Hom, godsdiens bevraagteken. Ons word vervolg as ons die sogenaamde gesalfdes van God aanspreek indien hulle onskriftuurlik optree. Sonder vervolging is daar nie seëninge nie en geen koninkryk nie. Diegene wat met die Wegraping wil ontsnap sal seëninge kortkom.

11 “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê.”
Ek word beskuldig dat ek nie die Gees het nie maar net die letter. O die diepte en rykdom van God. Die ware spiritualiteit van Gereformeerdheid, die diepte daarvan is skriftuurlik. Ek word beskuldig dat ek armoedig is in my geestelikheid waar ek eintlik ryk is want ek soek die dinge wat daar bo is en nie tekens en wonders en ʼn aardse koninkryk nie.

12 “Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.”[1][1]
Dan sien ek uit in rustigheid na my totale verlossing in liggaam en gees asook die paradys se herstel van hierdie aarde terwyl ons saam uitroep Kom Here Jesus Kom! Hy wat my gered het, het my ook geseel, Hy is getrou en sal en kan my liggaam en siel bewaar tot Hy weer kom. Hy het immers so belowe. ʼn Plek is vir my voorberei deur die kruisdood van Jesus Christus, Hy het opgestaan en sy bloed geneem na die allerheiligste toe. My beloning is redding en herstel van my wese met God, dankie Heer dit is nie ʼn “Mansion in die Sky” nie. O God ek is onskuldig u het my gered!
Dit is vir my so duidelik, die hele evangelie in die gedeelte van die bergrede. Dit is nie humanistiese gedeelte nie.

SLOT
Aan my saligheid kan ek niks doen nie, aan my toekoms nog minder, ek kan nie werk vir genade nie, ek kan niks verdien nie, my pogings om God se guns te wen deur te vas, lank te bid, heilig te lewe, die evangelie verkondig, in ʼn geestelike ghetto te gaan woon beteken niks want dit kom alles van God se genade in elk geval. Wat het ek wat ek nie gekry het nie, so hoe kan ek roem? Kry ek nie skaam nie om my eie werke te bring. Hoe emosioneel het die liedjie gesing: “Moet ek gaan met leë hande moet ek so my Heer ontmoet. Juis is dit dan so dat ek kan net gaan met leë hande. Immers het God gesê moet nie die os inspan met die donkie nie. Nie omdat die os groot is en die donkie klein nie maar die os is rein en die donkie onrein. God trek nie saam met die donkie in dieselfde juk nie. Ek kan nie saam met God werk vir my saligheid nie. Prys sy Heilige naam. Ek is niks, my selfbeeld is zero. Halleluja! Kyk wie se selfbeeld het ek nou, Ek is bekleed met Jesus.

Hoe wonderlik het die tradisie van Gereformeerdheid vir my die soewereinheid van God geleer. My hulpeloosheid laat besef, my afhanklikheid van God en die dankbaarheid dat hy my gered het. Ek het besef ek is totaal Verdorwe en op pad na ewige verderf as sondaar. Onvoorwaardelik verkose deur God se barmhartige voorneme van sy wil alleen, sonder my werke, samewerking en wil. Beperkte versoening het Jesus voor gesterf vir diegene wat God hom gegee het, sy skape, sy volk. Onweerstaanbare genade, my antwoord op die innerlike roeping van die Heilige Gees, volhardende heilige deur die aanhoudende werking van die Heilige Gees in my lewe. Aan Hom kom toe al die eer en niemand sal die eer kry nie. Slegs wanneer ek glo in God se volharding in my lewe, kan ek en u die versekering van ons saligheid verkry. Ja die soetheid van Gereformeerde teologie wat die vreemde geestelike tale is van my geloof oor God wat dan ook suiwer Bybelse lering is, as ons die tradisie onderwerp aan die gesag van die Heilige Skrif wat die hoogste gesag is van Gereformeerdheid.

Dan kom ek by ons oorlewering om aan te sluit by bogenoemde betekenis naamlik die hoogste gesag waarmee ons, ons taal van geloof onderwerp is; die Skrif Aleen. Ek kon ontslae raak van my eksterne Bybelse subjektiewe tale en ander Pinkster en Charismatiese tradisies. Gereformeerde objektiewe tale het my wedergebore deur die genade van God. “Skrif Alleen!”
Deur Christus alleen is ek gered, weg is die planne van kerk groei, selfbeeld, politieke aktivisme, geestelike oorlogvoering en geestelike kaarte, sogenaamde nuwe openbaring in gebed en ander toepassings wat die prediking van Christus en Hom gekruisig vervang. “Christus Alleen!”
Deur genade alleen is ek verlos van my eie krag te gebruik en my sogenaamde vrye wil se bydrae. Ek het ʼn diepe en soliede versekering en geestelike rus wat kom van ʼn openbaring van “Genade Alleen.”
Deur Geloof alleen was so belangrik vir die Gereformeerdes dat die Kerk daarop staan of val. Weg is my ou sienswyse om my hele lewe te wy aan ʼn proses om met die Gees saam te werk om my lewe skoon te maak. Alles werke, sonder geloof. God het my aanvaar alhoewel ek nie die “oorwinnaars lewe lei nie.” Eers was dit die wet toe die Evangelie en nou wil ek en probeer ek, om gehoorsaam te wees aan alles wat ek in die Woord vind. Geloof alleen.
Aan God al die eer. Die tradisie het weerklank gevind tot in Tavernes teen die mure. Luther is genoem die Bierpous. J.S. Bach het sy musiek geteken. “Aan God die Eer.” Ek beslis sal nie my bors kan uitstoot en sê: “ek het dit gemaak deur my heiligheid nie,” maar: “Aan God Al Die Eer!”
Dan die laaste waarde wat Gereformeerdheid het is; die Priesterskap van alle gelowiges, die gelykmakende evangelie. Gereformeerdes het nie n Belhar belydenis nodig nie. Hetsy my werk as arbeider of ander as bakkers, ʼn plaasarbeider, of ʼn mediese dokter- is ons priesters in ons individuele roeping. Ek is ʼn eersteklas Christen en nie net die Klerikales of Teoloë nie. Inteendeel ons moet almal teoloë wees want hoe gaan ons, ons geloof verdedig of ander antwoord vir die hoop wat in ons is? Ten midde van die aanslae van ondervindings teologie, triomfantlike teologie met sy oorwinning oor die Satan (nadat dit op die kruis gedoen is deur Jesus) moet ons staande kan bly en ons geloof verdedig. Waar is ons bekleding van ons wapenrusting? Wat van die geheime opraping kom ons antwoord die “ander evangelie” met die Skrif? Ons moet kan staande bly teen tekens en wonders, van Toronto se valse profete.
Ten slotte ek het ʼn geloof wat ek vir die eerste keer met die dood kan en sal verdedig. Dit is wat ons Gereformeerde geloofstradisie vir my beteken want dit is die Ware Volle Evangelie van Jesus Christus wat op elke bladsy van die Bybel is van Genesis tot Openbaring.
Kyk daar is die Lam van God. Die volheid van alle tye het gekom.