Gereformeerde Woordeboek of Woordelys van Terme

Definisies vir die Artikels in Reformed Truth.

Definisie van Reformasie: Dit is die aanhoudende verdediging van Die Geloof, soos vasgelê in die Heilige Skrif alleen en op die fondasie van die Apostels, teen ander en valse evangelies.

Eskatologiese Sienswyses:

Amillennialisme

(Geen goue eeu vir die Kerk voor die koms van Christus nie)

Die sienswyses van die Gereformeerdes insluitende die Baptiste gereformeerdes. Meeste beskou die sienswyse as Bybels. Augustine, John Bunyon, Luther, Calvyn, John Knox, John Newton, Spurgeon, George Müller, Ridderbos, Vos, Bavinck, Berkhof, Pink, IJ Packer, Warfield, Hoeksema, Hendriksen en meer onlangs, Horton, Riddelbarger en Waldron om ʼn paar bekende teoloë te noem.

Openbaring is vir die Kerk geskryf en 90% daarvan is vervuld en besig om vervuld te raak. Daar is nie ʼn Wegraping en dan ʼn groot verdrukking wat kom 7 jaar voor Jesus se koms nie. Die voorvoegsel “die” is nie in die oorspronklike tale nie. Groot Verdrukking is die Kerk se lot vanaf Jesus se voorbeeld tot sy wederkoms en met ʼn groter mate hoe nader Jesus se koms. Die Kerk gaan deur ʼn groot verdrukking. Openbaring is ʼn simboliese boek, so die duisend jaar simboliek in Op. 20 is ʼn tydperk van die Kerk van Jesus se geboorte tot sy wederkoms en nie ʼn letterlike 1000 jaar nie. Dus, is die volgende op God se agenda Sy koms en die Groot Wit Troon Oordeel en nie ʼn aardse ryk van ʼn duisend jaar nie. Kinders van God strek vanaf Adam tot by Jesus se wederkoms wat uit geloof gered word, die besnydenis van hart. God se Israel, Sy volk, Sy skape, Sy kinders, Sy uitverkorenes, Sy Kerk, Sy bruid, Sy Jerusalem, Sy Sion, Sy gesalfde nasie is diegene van Adam tot by Jesus se Wederkoms. Israel as ʼn nasie se rol is uitgedien en kom tot bekering net soos alle nasies om deel te word van die ware Israel.

Daar sal geen herinstelling wees van enige tempel, offers, aardse koninkryk nie. Satan is gebind die duisend jaar simboliese tyd in die opsig dat hy kan nie verhinder mense wat tot bekering kom nie en gaan vir ʼn tyd voor die wederkoms toegelaat word om tot ʼn groter mate te vervolg, wat die Bybel noem loslating van Satan. Hier het teoloë soos König ʼn probleem met Amillennialisme wat ons nie kan sien nie. König het in elk geval ʼn probleem met God se soewereiniteit want hy sê: God was verbaas wat gebeur het in Amerika met die Twin Towers. Sien Eskatologiese Diagramme op die webwerf vir ʼn beter begrip.

Historiese Premillennialisme.

Dit is ook genoem Verbond Pre-millennialisme en dit skei nie die Kerk en Israel soos Dispensasionisme dit doen nie. Die Kerk is die nuwe Israel van God.

In die vroëere geskiedenis van die Kerk word dit in ʼn klein groep gelowiges gevind. Kerkvaders se beskouing was dat die Kerk is een vanaf Adam en Israel is vervang deur die Kerk as geestelike Israel bestaande uit bekeerde Jode en sommige uit nasie uit die hele wêreld. Dan het hulle nogtans ʼn duisend jarige vrederyk verwag maar het nie van ʼn sogenaamde Wegraping of sewejarige Verdrukking en ʼn ander evangelie vir die Jode geweet nie.

Dispensasionele Premillennialisme (voor die millennium)

Aanhangers van die sienswyse is Darby, Irving, Scofield, Hunt, Prasch, Hagee en Walvoord. Soos ons kan sien is daar geen noemenswaardige teoloë wat die sienswyse handhaaf nie.

Net 10% van Openbaring is vervuld, die res van die 90% gaan vervul word die laaste 7 jaar voor Jesus kom nieteenstaande dat Johannes dit geskryf het vir die Kerk van sy tyd om hulle te bemoedig in hulle beproewing. Die sienswyse is ʼn onlangse foefie waarvan die vroëere kerk nie geweet het nie, asook die Reformasie weet niks daarvan nie. Dit is populêr gemaak deur Hal Lindsey en Tim laHey en die flieks van die Rapture, die Wegraping. Hulle vertolk Openbaring letterlik en beskou die 1000 jaar as aardse regering van Utopia met Jesus aan bewind met die herinstelling van slagting van diere vir sonde offers. Nieteenstaande die populariteit wat die media dit gemaak het, is dit nie die meerderheid van sienswyse nie. Verlossing is: aparte evangelies vir die Jode en die Heidene. Ek noem maar ook wat Spurgeon gesê het aangesien almal hom gebruik as getrou aan hulle sienswyse:

Spurgeon het gesê: “Ons het selfs gehoor dat die gesê is dat self diegene wat geleef het voor die koms van Christus, nie aan die Kerk van God behoort nie! Wat sal ons volgende hoor? Dit is n genade dat ons hierdie uitlatings een vir een hoor, sodat ons hierdie idiotiese uitlatings kan verduur sonder om dood te gaan van verbasing.” Vol. 15,8 Iain Murray The Puritan Hope. Hierdie aanhaling impliseer dat die Kerk/Israel onderskeiding was ontwikkel deur mense van die 19 de eeu deur sulkus as J. N. Darby, (Macpherson The Unbelievable Pre-Trib Origin.) Basie is die sienswyse: Israel gaan sy grense uitbrei volgens die Salomo era, wat gaan insluit Sirië en Islam state. Die Tempel gaan herbou word, Jode gaan in massas tot bekering kom deur 144000 Joodse evangeliste na ʼn geheime koms van Christus met die Wegraping van die gelowiges. Gedurende die 1000 jaar sal daar dan hemelse wesens wees, onbekeerdes wat nog uitgee in die huwelik, nog kinders, Jesus hou toesig oor die sondeoffers, die tipes wat Jesus vervul het word weer tipes. Jesus die vervulling van die tempel word weer ʼn gebou, die voorhangsel word weer opgehang wat Jesus geskeur het met sy dood. So, wat sal ons sê, in Tru-rat.

Groot Verdrukking Voor-en na-verdrukking

Sommige Pre-millennialiste verwag ʼn groot verdrukking na die sogenaamde Wegraping wanneer daar ongekende verdrukking sal wees op die mensdom veral diegene wat Christus wil aanneem en ongekende bekering onder die Jode. Hier is die boeke en flieks van Hal Lindsey en Tim la Hey die rede vir die populariteit daarvan. Die uitstorting van die rampe is letterlike sterre, aardbewings en hael. Amillennialisme aanvaar die Bybelse siening dat die Kerk deur ʼn grotere verdrukking sal gaan net voor die Wederkoms van Christus en dat die rampe nie letterlik is nie. Sien die simbole van Openbaring en die betekenis op die webwerf.

Judaizers en Christen Sioniste

Pre-millennialisme aanhangers wat Pro-Joods is, Pro-Israel, wat glo dat Israel is verhewe bo die Kerk waar die Kerk eintlik verhewe is bo Israel. Diegene soos Hunt, Prasch en Hagee wat wag en bid en fisies alles doen om die Jode te laat terugkeer na Israel om die Millennium te verhaas, die Wegraping en die nasionale bekering van die Jode te verwag. Dit is juis diegene hier genoem wat antisemities is want hulle bring nie die evangelie dringend aan die Jode as ʼn onbereikte volk nie want die Jode het mos ʼn ander verlossingsplan.

Geestelike Israel of Ware Israel, die Israel van God

Dit is merkbaar dat God selde die eersgeborene uitverkies, Kain maar Abel, Abel toe Set, Ismael toe Isak, Esau toe Jakob, Adam toe tweede Adam, Israel toe Ware Israel nl. Jesus.

Daar was altyd die uitverkorenes, die oorblyfsel, selfs vanaf die Vloed met Noag, Lot uit Sodom en Gomorra, Abraham uit die nasies, die wat gered word uit die geloof, die besnedenes van hart vanaf die Sondeval tot die Wederkoms om te oordeel die lewende en die dode is die Ware Israel, die Ekklesia word genoem van die begin tot die Nuwe verbond. Die Nuwe verbond is net ʼn voorsetting van die ou verbond, net die tekens het verander. Dit is die ware Israel, al die individue wat besnedenes is van hart vanaf die Sondeval, die oorblyfsel uit die Jode, Grieke, die wêreld se nasies, God red nie nasies nie maar individue. God is nie die God van Amerika, Israel, die Afrikaner nie, maar sommige individue uit alle rasse, stamme, tale en nasies. Dit is die Kerk, die Ekklesia wat genoem word vanaf die Ou Testament. Kerk (Ekklesia) beskryf die gemeente van Israel (Qahal) in die Ou Testament in Hebreeus is in die Grieks vertaal Ekklesia. Kyk maar na: 1Kor. 10:18, Rom. 2:28, 29. Rom. 9:6-8

Postmillennialisme

Christus sal terugkeer na die millennium, maar anders as Amillennialisme wat gedurende die Kerk tydperk (die 1000 jarige simboliese tydperk van die Kerk) algemene anargie en vervolging sal beleef sê die Post-millennialiste dat die Kerk ʼn goue eeu van geestelike en materiële voorspoed sal beleef voor die ewige staat. Weer anders as Pre-millennialisme wat weer hierdie goue eeu sal beleef na Christus se koms om oor Israel sal regeer en ʼn Utopia stig ʼn duisend jaar lank en daarna die ewige staat.

Aanhangers van die sienswyse is meeste Charismate, Pinkster, en die Triomferende en Koninkryk Nou aanhangers. Ons kan noem Rick Joyner, Brown, Rhema, Hagin, Hinn, Copeland.

Hulle verwag ook ʼn latere en verdere uitstorting van die Heilige Gees, die latere reën van Joël word beskou as toekomstige herlewing en nie soos die Bybel sê, vervuld op Pinksterdag nie. Die herlewing sluit in wonderwerke en nuwe Apostels en Profete wat die ding gaan doen in die laaste dae deur alle teëstand van die evangelie te oorwin, te oorheers, teokratiese regering daar te stel, die duiwel te bind deur oorlogvoering en meer te doen as die Apostels kon gedoen het, sodat selfs hulle hand geskud sal word deur Paulus. Die Kerk sal triomferend wees en die koninkryk stig en dan kan Jesus maar terugkom. Meer drasties is die beskouing dat Christus kom in die Gees in die Nuwe Apostels in en hulle sal die oorwinning lei. Christus se werk blyk onvoldoende te wees en die Kerk moet ʼn bydrae lewer.

Koninkryk Nou Teologie

Dit is ʼn uitvloeisel van Post-millennialisme se sienswyse. Die Kerk gaan die koninkryk nou stig.

Triomferende Teologie

Nog ʼn uitvloeisel van Post-millennialisme waar die Kerk triomferend sal wees oor al die nasies van die wêreld.

Joël se Weermag

Deels van die oorwinning om die Koninkryk te stig en die triomferende Kerk is die gebruik van Joël se weermag soos in die boek van Joël, maar hierdie weermag is nie God se weermag nie. Rodney Howard Brown is ʼn groot voorstander van die onskriftuurlike sienswyse. Die kerk gaan alles voor hom vertrap, die Christene gaan oor mure klim en alles oorwin.

Geestelike Oorlogvoering Charismaties

Aanvallende konfrontasies met Satansmagte is een van die metodes wat die Post-millennialiste gebruik om die Satan en sy hordes te oorwin as deels van die opdrag van God, volgens hulle. Christus se kruisdood het tekortkominge gehad en die kerk sal die oorlog verder voer tot die goue eeu tot stand kom, die Satan bind sodat die evangelie met tekens en wonders kan bevestig word. Ongekende wonderwerke sal plaasvind deur nuwe Apostels en Profete van die laaste dae wat die Bybel nie van weet nie.

Geestelike Oorlogvoering Reformatories

Verdedigende oorlogvoering deur staande te bly in geloof op die werk van Christus op die kruis. Ons het die volle wapenrusting aan, wat eenvoudig ons kennis is van ons volmaakte verlossing in Christus en in die kennis wat Sy oorwinning vir ons beteken het. Dit is slegs God se redding en verlossing en oorwinning oor die Satan as volkome want slegs God kry die eer en geen mens nie. Die Gereformeerdes wat vasklou aan Bybelse skrifgefundeerde beginsels se stryd is om te weerstaan en op die Woord van God te vertrou. Ons weerstaan die Satan wel maar voer oorlog deur die Woord te gebruik om geestelike vestings af te breek deur onskriftuurlike gebruike reg te stel deur die waarheid van die Woord.

Geestelike Oorlogvoering Pauline

Paulus soos die Gereformeerdes het geen aggressiewe oorlogvoering gedoen nie. Ten midde van die grootste Satansmagte en Griekse gode en mitologie het hy net die evangelie gepreek, geen sogenaamde oorlog in die hemele gevoer nie. Hy Het nooit die Satan gebind nie want het geweet hy is reeds gebind, hy het nooit die bloed gepleit nie want ons is onder die beskerming van God as sy kind, niks gebeur sonder God se almagtige toestemming nie.

Binding van Satan

Sommige sal sê: Hoe kan die Satan gebind wees as hy soveel wanorde kan bring en mens kan vervolg en verlei. Pre-millennialisme se sienswyse is dat die Satan sal eers in die millennium gebind gaan wees wanneer Jesus kom om te regeer volgens Open. 20 en daarna losgelaat word vir ʼn tyd. Gereformeerde teologie beskou die Satan as gebind op die kruis, (sien die volledige artikels op die webwerf) vir die tydperk van die kerk en die verkondiging van die evangelie. In die opsig dat die Satan kan niemand wettiglik verhinder om na Christus toe te kom wat God kies om wedergebore te maak nie en geloof te skenk nie. So ʼn persoon wat geroep is na die lig sal net een keuse hê en dit is om die ewige dood te ontsnap deur hom na Christus te wend nadat hy gered word deur God. Natuurlik word die Christen nog vervolg maar Satan word net toegelaat soos by Job sodat ons getoets word en karakter kan kry. So, die Satan is in God se diens.

Op die aarde is almal onder die vloek en word vervolg deur ons sonde val deur die Satan, (se gevalle demone en verleiding want hy haat die kerk) die Natuur (rampe, hongersnood, siektes en ellende) en die mens (haat en afguns). Die goeie nuus is dat Satan natuur en mens kan niks doen wat God nie toelaat en oor beheer het nie.

Loslating van Satan

Volgens die begrip van die Bybel in Gereformeerde teologie sal gedurende die laaste dae voor Christus se eenmalige wederkoms daar ʼn groter mate van vervolging sal wees, in ʼn sekere mate is die Kerk huidiglik in daardie tydperk. Pre-millennialisme sien weer dat daar gedurende die Utopia op aarde se letterlike duisendjarige vrederyk die duiwel vir ʼn tydperk losgelaat sal word om vir ʼn laaste aanslag teen die Christene sal oorlog voer, die slag van Armageddon.

Pleit die Bloed

Baie populêr by die Pinkster gelowe, absoluut van geen geestelike waarde nie omrede dit ʼn onskriftuurlike praktyk is. Die Bloed word gepleit ter beskerming van Christene as mens en oor besittings sodat dit beskerming bied teen die duiwel. Die oorsprong is die smeer van die bloed aan die deurkosyne van die Israeliete se verlossing uit Egipte om die doodsengel te verhinder om hulle eersgeborene se lewe te kom neem. Waar dit die tipe was van die bloed van Christus wat ons verlos neem diegene weer die tipe letterlik op en plaas denkbeeldige bloed ter beskerming. Weereens is dit die geestelike gebeurtenis waaronder ons ten alle tye beskerm is en om dit fisies te doen is godslasterlik al word dit in onkunde gedoen want mens het alle toerusting tot ware kennis en begrip wat alreeds plaasgevind het in die geestelike sfeer. Om te doen wat Jesus nie gesê het om te doen nie is om Jesus se naam ydellik te gebruik.

In die Naam van Jesus

In die naam van Jesus word die Satan gebind, weerstaan, neem ons die Naam op soos ʼn towenaar se staf en dink daar is krag in die naam wat wondere verrig. Een sendeling vertel my hoe hy in ʼn hysbak hard die naam van Jesus geskreeu het toe spring almal by die hysbak uit. Hy sê toe hoe kragtig die naam is maar in werklikheid het die mense gedink die ou is mal. Dit is weer iets wat ons doen waarvoor die mens eer kan kry maar dit is die werk van God die Vader Seun en Heilige Gees wat vir ons intree, ons beskerm wanneer ons met kennis en insig bid wat agter die naam sit en beteken, dit is intelligente gebede met kennis wat Christus verrig het wat effektief is.

Verbond tekens

Die Verbonds Ark het al die beloftes en die eed van God bevat. Hierdie eed en beloftes strek sover as Gen. 3:15 met sy eerste evangelie boodskap dat ʼn redder sal kom om die werke van die Satan te verbreek. Hierdie historiese voorsetting sal tot in ewigheid aangaan. Die Ark wat vernietig is deur Titus 70 nC. het nie die voortsetting wat dit verteenwoordig het vernietig nie.

Om aan God se volk te behoort moes die manlike familie lid besny word, die teken van die belofte of Verbond. Moses moes ook die teken ontvang van die besnydenis slegs toe het Moses die Paasfees ingestel. Die teken van die besnydenis, die verbond van die besnydenis, toe die Paasfees, die see het geskei sodat Israel kon deurtrek. Voordat die Israeliete Jerigo kon inneem moes almal weer besny word, het Joshua gesê. Toe was die tweede teken die sakrament van die Paasfees geneem by Jerigo. Hoe kry ʼn mens toegang tot die Paasfees? Deur die besnydenis. Ex. 13:48. Die Paasfees is die belofte van Verlossing van Christus. Die besnydenis het ʼn geestelike betekenis. Deut. 10:16. Hierdie voortsetting van die tekens van die Verbond, die besnydenis, die Paasfees offer wat ʼn geestelike betekenis het, is voorgeset toe die werklike vervulling van die tekens van die verbond die geestelike besnydenis van die hart en die koms van die Verlossing in Christus plaasgevind het. Nou, het die betekenis van daardie tekens nie verander, net die tekens. Die Paasfees is voortgeset in die Here se Nagmaal. Daar was ʼn verandering in die eksterne vorm maar daar was nie ʼn verandering in die vloei van die Verbond en geen verandering in die feit om ʼn eksterne vorm te hê nie. Die Paasfees het die Nagmaal geword en Christus is ons Paasfees en is geoffer vir ons.

Die teken van die besnydenis was gegee voor die Paasfees gevier was. Daar is ʼn vloei tussen die besnydenis van die Ou Testament en die doop van die Nuwe. Die Nuwe Testament praat van doop as die Christen se besnydenis. Kol. 2;11,12. Ons kan dit so stel. Jy is besny deur Christen besnydenis, deur gedoop te wees. Maar ons sien ook dat die eksterne tekens, soos die sakrament van die doop en die Nagmaal vandag, beteken niks behalwe as daar ʼn keuse is om in ʼn verhouding met God te wees. Die sakrament is nie meganies nie.

Algemene Verlossings terme

Regverdiging, regverdigmaking deur Geloof. Justification

Die goeie nuus na die slegte nuus oor jou totale sondigheid voor God dat jy nou vrede het met God deur Jesus Christus. Hoe is dit moontlik?

Die Westminister Belydenis van Geloof:

Diegene wat God effektief roep, het hy ook dan vrylik regverdig gemaak, nie deur die sondaar iets van buite af in te giet of in te gee sodat die sondaar op enige heiligheid van sy eie kan staat maak en op meriete homself dan kan regverdig nie, maar deur hom sy sonde te vergewe vir Christus se onthalwe. Dit is Christus se heiligheid en Sy gehoorsaamheid aan die hele wet en passiewe gehoorsaamheid in Sy dood word nou toegereken aan ons deur die geloof wat God ons skenk sodat ons kan glo. Soos Adam se sonde ons toegereken word as ons eie word Jesus se sondeloosheid ons nou toegereken met daardie gawe van geloof. Niks kom uit onself nie, of vanuit ons self nie, wat God in aanmerking sal neem in sy keuse nie, maar ons heiligheid en sondeloosheid wat die vereiste is vir ʼn kind van God kom van buite ons self, naamlik van Jesus af. God vergewe die verdere sonde van die uitverkore geregverdigde, maar verwag die wat sondig om hulle sondes te bely en vergifnis te vra en voort gaan om die stryd te stry van geloof en berou. Jy kan nie van die staat van regverdigheid val nie.

Vir die Rooms Katoliek is regverdigmaking ʼn byproduk van die sakrament wat jy verloor elke keer as jy sonde pleeg en wat jy kan herstel deur die sakrament te gebruik. Baie soos die Charismate hulle self hertoewy aan die Here weens ʼn gebrek aan begrip van Regverdigmaking. Daar is ook ʼn mate van werke in hulle teologie. Volgens hulle word regverdigmaking word deels ingegiet sodat dit deel word van jouself en kan roem tot ʼn mate dat jy ʼn sondelose lewe kan lei as iets in jouself. Moet my nie verkeerd begryp nie, die geregverdigde deur Christus sal strewe na Heiligheid en ʼn mate van sukses behaal maar die goeie werke is maar vuil lappe voor God en jy word nie met die ewige lewe beloon daardeur nie, maar is ons plig en gewilligheid om te probeer om die lewe van ʼn Christen te lei anders kan ons as ʼn praktiese ateïs rondloop. Regverdigmaking verander nie die persoon nie maar sy Status, as status integritatus voor God maar in werklikheid non posse non pecare, nie in staat om nie te sondig nie, soos Adam en Eva was, hulle het gefaal soos ons ook, het vooruit gesien na verlossing en ons kyk terug na ʼn verlossing voltooid. Om in Christus te glo word jy kwytgeskeld van al jou sonde.

Geregverdig Righteousness.

Geregverdig dieselfde woord in die Grieks is vir Justification en Righteousness. Daar is nie ʼn verskil in Bybelse terme nie, net die keuse van gebruik daarvan in ʼn sin. Ons is heilig in God se oë. Ons kan nie regverdig word op ons eie nie. Ons kan net erken dat ons faal en in God gegewe geloof die Here Jesus Christus se offer aanvaar in ons plek, dan kry ons Jesus se regverdigheid in ons lewe.

Toeskrywe toereken Imputasie

Sonde toeskrywe en toereking van iemand anders in die geval van Adam sonde en die antitese:

Sonde nie toeskrywe of toereking deur imputasie van Christus se heiligheid en sondeloosheid en gehoorsaamheid aan die sondaar. Ons moet in Christus gevind word, met Hom bekleed wees, God sien vir ons in Christus as sondeloos asof ons nooit gesondig het nie. Maar weë die een wat nie in Christus is en bekleed is nie maar op sy eie vuil klere staat maak.

Heiligmaking Sanctification

Die proses deurgaans deur die sondaar se lewe waarby die Heilige Gees ons help om Geestelik te groei en sonde af te lê. Dit eindig nooit nie, tot ons dood sal ons stry teen die sonde en ons sal nog sondaars bly en sondig tot die dag wat ons sterwe. Die Bybel sê wel: sonder heiligheid sal niemand God sien nie, dit is dan juis so dat dit ons keer na Christus se heiligheid wanneer ons, ons onvermoë sien om heilig te kan lewe, afgesien wat Wesley beweer het as ʼn Arminiaan. Om die mens heilige status dan te gee deur Jesus se werke kan ons dan vrye toegang tot die ewige lewe verkry.

Versoening PropitiationVersoening, “propitiation”

Versoening deur die wraak van God weg te neem en sonde vergiffenis te bring deur die versoeningsoffer van Jesus. In die Ou Testament het die Hoe Priester ʼn sondeoffer gebring een maal ʼn jaar. In die Nuwe Testament het Jesus, ons Groot Hoe Priester vir ons ʼn Sonde Offer gebring en eens en vir altyd God se wraak van ons gekeer deur God se wraak op Homself te laat neerkom. Dit is versoening vir ons sonde. In ons plek gesterwe.

Wedergebore en Regenerasie.

Wedergeboorte is die lewendmakende proses wat God gebruik om die sondaar in sy dood en onvermoë om te reageer en hom na God te keer sodat die sondaar die kruis kan sien, sy sonde teenoor God te sien, die verlossing in Christus te verstaan sodat hy dit in die God gegewe geloof kan aanneem as sy persoonlike saligmaker en dan volg berou en dankbaarheid.

Die Woord wedergebore word nie baie op klem gelê in Gereformeerdheid nie. Juis omdat daar te veel klem gelê word in Pinkster. Gereformeerdes sien die Nuwe Testamentiese Kerk (Ekklesia) as ʼn voorsetting van die Ou Testamentiese Kerk met die Verbond en Beloftes van God vir Abraham se nageslag. Die geslag as besnedes van hart en nie slegs die mutilasie van die vlees nie maar die geestelike besnydenis van hart as die werklike Kerk, Israel, en God se volk, een Kudde, een Olyfboom, een Wingerd stok. Die belofte kom die kinders en kleinkinders toe as in geloof in God se beloftes of Verbond dat ons en ons kinders gered sal word. Gereformeerdes pas die verbond tekens toe wat verander het van die Paasfees na die Nagmaal en die besnydenis na die doop. Die geestelike betekenis bly dieselfde maar net die teken het verander. Gereformeerde leerstelling sê duidelik dat die meganiese teken laat nie outomaties die geestelike gebeurtenis van wedergeboorte geskied nie maar in geloof verwag hulle dat God se beloftes is Ja en Amen in Christus. Pinkster weer erken nie die Verbond nie, of begryp dit nie maar seën die kind in en dra hom aan die Here op tot op die dag wat die kind tot inkeer sal kom deur vir Jesus aan te neem. Evangeliste sal sê ons word gered deur genade maar deur geloof alleen wat iets inherent moet wees van die persoon dan word ons wedergebore, sien Orde Solutis, die orde van bekering. Gereformeerdes sê dat ons is dood, kan nie ʼn besluit neem nie en moet eers wedergebore gemaak word sodat ons die koninkryk kan sien.

Orde Solutis Die Orde van Bekering. Watter volgorde is daar in Verlossing

Die genade volgorde van verlossing. Die mens is dood soos Lazarus in sonde, kan nie ʼn keuse doen nie. Slegs God kan ons oë oopmaak dat ons die koninkryk kan sien en ingaan. Hoe? Jesus verduidelik vir Nikodemus hoe: Slegs as jy wedergebore is kan jy die koninkryk sien. Dus om Geestelik jou oë oop te maak verg God se ingryping in die wedergeboorte, eers moet jy lewend gemaak word voordat jy kan sien, kan besef wat Jesus vir jou gedoen het sodat jy geloof kan ontvang nl. Kennis sodat jy ʼn ingeligte besluit kan neem om Christus te aanvaar. Dan eers vind berou plaas wanneer jy besef dat jy is ʼn sondaar. Daar is slegs die Skriftuurlike beskrywing wat klop met die skrif. Jy kan nie soos die Arminiane beskryf dat jy die evangelie eers hoor en dan aanneem nie, dat jy moet geloof hê om tot bekering te kom, dan eers berou het en dan vind die wedergeboorte plaas. Dit maak nie sin in die totale korruptheid van die geestelike dooie mens wat nooit vir Christus sal aanneem in sy gebondenheid as sondaar. Sy totale haat teenoor God, nou skielik saamwerk met God en God aanneem, Die logiese gevolgtrekking van die sondige mens is die volgorde wat die Arminiane dink hulle is so gered, maar met verfyning van teologie sien ons dit meer skriftuurlik. Sien Totale Verdorwenheid.

Eerste evangelie of protoeuangelion.

Die eerste evangelie boodskap in Gen. 3:15. God gee die belofte dat in Eva se nageslag daar ʼn Redder gaan kom. Eva het gedink dit is Abel maar die is vermoor, toe Set sy naam beteken (die een wat aangestel is) maar helaas dit was nie Set wat God bedoel het nie maar in sy nageslag ʼn paar millennium die toekoms in. Die naam wat Eva vir Set gegee het dui haar geloof aan in ʼn Redder wat sal kom, sy het vooruit gekyk na ʼn Saad wat gebore gaan word wat ʼn lyding sal ondergaan maar die Satan daardeur oorwin. Haar Godgegewe geloof het haar gered en die eerste mens, die eerste sondaar het ook die eerste gemeente lid saam met Adam geword en die lig gesien in die genade van God toe hulle die goeie nuus hoor na die slegte nuus dat hulle uitgewerp is en nooit kan terugkeer na die Paradys toe nie. Maar nou het God sy plan aan hulle bekend gemaak.

Skeppings Verbond. Creation Covenant.

Die naam kom nie voor in die Bybel nie slegs die idee. Dit is die werksverbond wat God met Adam gesluit het om nie van die een boom te eet nie. Daar was ʼn wet met ʼn straf, die dood. Dus was daar kondisies aan verbonde. Net so is die 10 gebooie ʼn werksverbond met kondisies aan verbonde.